استاد دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: توکل حبیب‌زاده . ت. تولد: 1345.

بند اول– سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

1.      دوره کارشناسی ارشد:


·   -اخذ گواهینامه کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) در سال1369.

·    اخذ گواهینامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ 3- فرانسه)، ژوئن 1993 میلادی.

2.   دوره دکتری: اخذ گواهینامه دکترای حقوق از دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ 3- فرانسه)، آوریل 1998 میلادی .

3.   گواهینامه پایان دوره آموزش سطح عالی زبان فرانسه از مؤسسه آموزش زبان فرانسه برای خارجیان، استراسبورگ 1991.

4.      گواهینامه دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی "روشهای جستجو در اینترنت" – سال 1382.

5.      گواهینامه دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی "روش و مهارتهای تدریس" – سال 1379.

6.   سمینار آموزشی دادگاه ها و دیوان های بین المللی برای متخصصین از منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و پروژه دادگاه ها و دیوان های بین المللی (PICT )، 12-16 مه 2001.

7.   گواهینامه دوره آموزش مربیان دادرسی وی‍‍ژه نوجوانان، دوره برگزار شده با همکاری مشترک قوه قضاییه و یونیسف، تهران 13 تا 20 آذرماه 1385.

بند دوم- سوابق آموزشی و تدریس

1-    عضویت در هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1377.

2-    عضویت نیمه وقت در هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

3-    معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1377 تا پایان سال 1384.

4-    مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، از آبان ماه 1386.

5-    معاون آموزشی مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران، 1383-1385.

6-   تدریس دروس حقوق بین الملل و حقوق اساسی در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب از سال 1377 و 1387.

7-     راه اندازی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1385.

بند سوم- سوابق پژوهشی

الف- کتاب تالیفی:  در آمدی بر حقوق اساسی تطبیقی، به سفارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در حال اتمام (مجری).

ب- طرحهای تحقیقاتی

1-     نقش سازمان ملل متحد در استقلال نامیبیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1369.

2-     ویژگی های حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روبرت شومن، فرانسه، 1994؛ 

"Spécificités Juridiques de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)"

3-    تحریمهای اقتصادی و جبران خسارت: آثار حقوقی مترتب بر تهاجم و اشغال کویت توسط عراق، آوریل 1998 ( 1377 شمسی)، رساله دکتری حقوق به راهنمایی پروفسور کریستیان مستر، دانشگاه روبرت شومن، فرانسه، 199۸.

"Sanctions économiques et réparation des dommages: Conséquences de l’occupation du koweît par l’Irak" 

ج– مقالات :

– تالیف:

1.   مداخله بشردوستانه از منظر حقوق بین الملل و  اسلام، مجموعه مقالات: اندیشه هایی در حقوق اسلامی، به اهتمام دکتر سعید بیگدلی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1388، صص 459-523.

2.   نوجوانان و مشارکت انتخاباتی، مجموعه مقالات همایش ملی حقوق عمومی، دولت و جوانان،  مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1386، زیر چاپ.

3.      رفتار رژیم اسرائیل در جنگ غزه از منظر حقوق بشردوستانه، مجموعه مقالات، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸.

4.      جنگ و صلح در سیره نبوی، مجموعه مقالات سیاست نبوی: مبانی، اصول و راهبردها، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پ‍ژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386، صص 419-456.

5.      حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، دو فصلنامه علمی- تخصصی معارف اسلامی و حقوق، سال هشتم، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صص 61-98.

6.      ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل. درآمدی بر رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 26،1384 .

7.   جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 24،  1383، صص 139 – 111 .

8.      پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل گیری رژیم صهیونیستی، مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل، تهیه و تنظیم دکتر سیرالله مرادی، انتشارات دانشگاه شهر کرد، 1386 (مقاله تالیفی برتر دانشکده معارف اسلامی و حقوق، سال تحصیلی 4-1383).

9.   تحلیل ابعاد حقوقی حادثه 11 سپتامبر 2001، فصلنامه اندیشه صادق، شماره های 3 و 4، 1380، دانشگاه امام صادق (ع).

10.  حق تعیین سرنوشت در قضیه بحرین، مجموعه مقالات همایش ابعاد حقوقی قضیه بحرین، بسیج اساتید، 1390.

– ترجمه :

1.      ماهیت و منابع حقوق اساسی انگلستان، نشریه حقوق اساسی، پاییز 1385. 

2.   قربانیان و شهود در جرایم بین المللی، مجله حقوقی، ش34، بهار-تابستان 1385، صص 33-56 (مشترک با آقای مجتبی جعفری).

3.   حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر، مجله حقوقی، ش 32، 1384، صص 137 – 95.

4.       معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، مجله حقوقی، ش 30، 1383، صص 321 – 251.

بند چهارم – سخنرانی های علمی:

1.   تقسیم فلسطین و شکل گیری رژیم صهیونیستی، همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز ، مهر ماه 1385.

2.   مجموعه میزگردهای علمی در باره جنبه های حقوقی قضیه فلسطین از منظر حقوق بین الملل، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سالهای 1384 تا 1386.

3.   فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل، میزگرد علمی معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1384.

4.      ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد، دانشگاه امام صادق (ع) بسیج دانشجویی 1382.

5.   امپریالیسم حقوقی از دیدگاه حقوق بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، آبان ماه 1380.

6.   بررسی ابعاد حقوقی حادثه 11 سپتامبر، دانشگاه امام صادق (ع)، پاییز 1380 (میزگرد علمی مرکز تحقیقات دانشگاه).

7.      حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه اصفهان سال 1380.

بند پنجم – مسئولیت های علمی- اجرایی

1-    قایم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل، از اسفند ماه 1388. 

2-    مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از مرداد ماه 1387 تا شهریور 1388.

3-    عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی از دی ماه 1386 تا تیر ماه ۱۳۸۹.

4-  مدیر گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از اردیبهشت 1387 تا اسفند ماه 1387.

5-    مدیر گروه حقوق سیاسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378-1379. 

6-    عضو کمیته علمی همایش حقوق عمومی، دولت و جوانان، دانشگاه امام صادق (ع)، بهمن 1386.

7-    عضو هیات داوران پژوهش فرهنگی سال، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1384.

8-    عضو کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383.

9-    عضو کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین از سال 1381.

10- سرپرست گروه پنجم اعزامی تبلیغی دفتر عمره اداره کل مبلغان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از 19/5/ 85 تا 8/6/85.

بند ششم – حوزه های تخصصی مورد علاقه :

1-    حقوق اساسی (تطبیقی)

2-    حقوق سازمانهای بین المللی

3-    حل و فصل اختلافات بین المللی

4-    حقوق معاهدات بین المللی

5-    حقوق بین الملل اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی

6-    مسئولیت بین المللی دولتها

7-    حقوق بین الملل کار.

بند هفتم- آشنایی با زبانهای خارجی

1-    زبان فرانسه: خواندن، مکالمه و نوشتن.

2-    زبان انگلیسی: خواندن و ترجمه متون تخصصی در حد خیلی خوب، مکالمه در حد متوسط- ضعیف.

3-    زبان عربی: خواندن و ترجمه متون تخصصی در حد خوب.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 4 فروردین 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید حقوق،     | نظرات()